Katedra ekonomiky

Katedra ekonomiky působící na Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikla po rozdělení původní Katedry ekonomiky a managementu 1. července 2015. Hlavní činnost Katedry ekonomiky je zajištění výuky (pedagogické činnosti) a tvůrčí činnosti v oblasti ekonomie, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Pedagogická činnost:

Hlavním cílem Katedry ekonomiky (KE) v pedagogické činnosti je poskytovat studentům nezbytný teoretický základ ekonomických znalostí, klást důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Ve výukovém  procesu se KE zaměřuje na výuku teoretických základů pro aplikované ekonomické disciplíny a na výuku aplikovaných ekonomických předmětů. Mezi hlavní vyučované předměty patří Nauka o podniku, Ekonomické teorie, která zahrnuje dříve vyučované předměty Mikroekonomii a Makroekonomii, Řízení investic, Řízení zásob, Finanční účetnictví, Administrativa podniku a Podnikové informační systémy. Při výuce jsou využívány moderní nástroje podpory výuky, jako jsou audiovizuální podpory či grafické a matematické modely. Výukový proces je často obohacen přednáškami externích odborníků z praxe.

Nově akreditovaný obor Podniková ekonomika v rámci studijního programu Ekonomika a management má přispět k tomu, aby absolvent oboru důkladně znal všechny primární a sekundární funkce podniku a následně byl v jím vybrané podnikové funkci specializován.

Vědecko-výzkumná činnost:

Ve vědecké oblasti se výzkum KE bude orientovat na následující problematiky: ekonomická stabilita podniků či regionů, řízení nákladů a ekonomické hospodaření podniků, efektivní využívání výrobních faktorů, trh práce v regionu, ČR v komparaci se zahraničním trhem.

Katedra ekonomiky bude usilovat o zapojení do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v jehož rámci bude v programovacím období 2014 – 2020 možné čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (centrum investic do mikroregionu, centrum optimalizace nákupních procesů firmy, centrum správy budov).