CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

Projekt „Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka“ (registrační číslo ATCZ62), je realizován s finanční podporou Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Hlavním cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL (metoda Content and Language Integrated Learning, tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie) v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Vychází z potřeby zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti.

Naplnění cíle projektu přispěje k rozšíření společné nabídky vzdělávání v technických oborech v obou sledovaných regionech, přičemž odborné znalosti a dovednosti absolventů budou korespondovat s požadavky konkrétních firem v přeshraničním regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků s cizojazyčnou výbavou. Ve výsledku může projekt přispět též k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, k intenzivnějším výměnám a k harmonizaci systému odborného vzdělávání v obou zemích. Důležitým faktorem je využitelnost výsledků projektu nejen v terciární sféře vzdělávání, ale i v dalším (celoživotním) vzdělávání zaměstnanců zúčastněných firem.

Projekt je zaměřen na studenty a pedagogický personál vysokých škol, podniky v předmětném regionu a jejich zaměstnance. Hlavními výsledky projektu jsou moduly odborných předmětů technických oborů (Strojírenství, Stavebnictví, Logistika a Informatika). Výsledkem budou též odborné knihy a další publikace, které budou využívány ve výuce i praxi. Výsledkem projektu je zároveň i příprava akreditací pro harmonizaci a uznávání jednotlivých předmětů v rámci daného oboru či příprava dokumentů pro duální vzdělávání a dále možnosti studentských výměn. Součástí projektu je též realizace pilotního projektu, který by měl ověřit výstupy projektu v praxi.

Doba realizace projektu je stanovena do října 2019. Mezi projektové partnery patří FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH, Jihočeská hospodářská komora, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Wirtschaftskammer Oberösterreich, Úřad práce České republiky – krajská pobočka České Budějovice a Wirtschaftsförderungsinsitut Oberösterreich (WIFI OÖ).

http://clil.vstecb.cz/