Bakalářské programy

Bakalářské programy (Bc.)

Podniková ekonomika

Podniková ekonomikaBakalářský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku. Absolventi jsou připravováni na výkon řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení. Jedná se jak o podnikovou sféru, tak i organizace působící ve veřejné a státní správě. Další informace o programu Podniková ekonomika…

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojůAbsolvent studijního programu Řízení lidských zdrojů disponuje potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti řízení lidských zdrojů a personální práce. Současně získá přehled o základních atributech podnikové architektury jako je organizační a řídící struktura podniku, řízení podnikových procesů, základní znalosti v oblasti řízení podnikových změn. Dále si osvojí  znalosti o složkách podnikového prostředí, o sociálních vazbách a komunikačních podnikových sítích včetně etické roviny podnikání i chování zaměstnance v podnikovém prostředí. Další informace o programu Řízení lidských zdrojů…

Ekonomika podniku

Ekonomika podnikuStudium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z těchto odborných předmětů. Další informace o oboru Ekonomika podniku…

Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravy

Studijní program Technologie a řízení dopravy je koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě. Koncepce profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy vychází z předpokladu, že absolvent dokáže řešit provázanost dopravy a hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje státu, jednotlivých krajů i obcí. Vzhledem k tomu, že tento rozvoj má také zahraniční dimenzi, absolvent umí brát v úvahu dopravu a přepravu v mezinárodním postavení státu i jednotlivých regionů.  Více o programu Technologie dopravy a přepravy…

Technologie dopravy a přepravy

Technologie dopravy a přepravy

 

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání. Více o oboru Technologie dopravy a přepravy…

Strojírenství

Strojírenství

Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích). Více údajů o programu Strojírenství …

Konstrukce staveb

Konstrukce staveb

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví. Další údaje pro obor Konstrukce staveb …

Pozemní stavby

 Pozemní stavby

Studijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Více o programu Pozemní stavby …