Akreditované studijní obory

Bakalářské obory (Bc.)

Ekonomika podniku

Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích z těchto odborných předmětů. Další informace o oboru Ekonomika podniku…

Technologie a řízení dopravy

Studijní program Technologie a řízení dopravy je koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě. Koncepce profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy vychází z předpokladu, že absolvent dokáže řešit provázanost dopravy a hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje státu, jednotlivých krajů i obcí. Vzhledem k tomu, že tento rozvoj má také zahraniční dimenzi, absolvent umí brát v úvahu dopravu a přepravu v mezinárodním postavení státu i jednotlivých regionů.  Více o oboru Technologie dopravy a přepravy…

Technologie dopravy a přepravy

 

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání. Více o oboru Technologie dopravy a přepravy…

Strojírenství

Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích). Více údajů o oboru Strojírenství …

Konstrukce staveb

Cílem oboru je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví. Další údaje pro obor Konstrukce staveb …

Pozemní stavby

Studijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Více o oboru Pozemní stavby …

Navazující magisterské obory (Ing.)

Konstrukce staveb

Předkládaný magisterský studijní obor Konstrukce staveb ve studijním programu Stavitelství je modulově připravován jako 1,5 – letý, v prezenční i kombinované formě studia, a je plně kompatibilní s ostatními vzdělávacími systémy na vysokých technických školách v České republice, na Slovensku a má návaznost na technické vysoké školy v zemích Evropského společenství. Po úspěšném absolvování studia bude studentům přiznán vysokoškolský titul inženýr (ve zkratce Ing. před jménem).  Více údajů o oboru Konstrukce staveb ….

Logistické technologie

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací. Více informací o oboru Logistické technologie …

Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program. Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program klade zvýšený důraz na vyváženost a integritu teoretických znalostí a praktických dovedností s akcentem na profesní orientaci absolventů SP. Další údaje pro obor Podniková ekonomika …

Logistika

Cílem navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky. Více informací o oboru Logistika …

Profesní tituly

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) – zaměření Finančí management

Jedná se o navazující studijní program k programu Bachelor of Business Administration, který je zaměřený na Finanční management. Tento program je určen pro manažery v průmyslu, bankovnictví či zdravotnictví, nebo těm, kteří na tyto řídící pozice aspirují. Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích oproti bakalářskému programu významně o další rozměr – o finanční element. Další informace o programu MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

[/vc_wp_text]

Bachelor of Business Administration (BBA)

Jedná se o vysokoškolský bakalářský studijní program akreditovaný European Council for Business Education. Po úspěšném ukončení studia získá student titul BBA – Bachelor od Business Administration. Titul BBA je profesním titulem uváděným za jménem. Při studiu je kladen důraz na teoretické znalosti a na rozvíjení praktických dovedností. Absolventi studijního programu tak získávají vyšší možnost získání práce nejen v ČR, ale i v zahraničí. Výhodou tohoto studia je individuálnější přístup ke studentům se zaměřením na uplatňování poznatků v praxi. Navazujícím studiem pak bývají profesní magisterské programy s titulem MBA – Masters of Business Administration.Další informace o programu MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

[/vc_column][/vc_row]