Jazyky: CZ | EN | RU
Ústav znalectví a oceňování

Na ústavu znalectví a oceňování působí soudní znalci, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Ústav znalectví a oceňování byl zřízen 1. 7. 2015 a na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti byl zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika, v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Ústav je oprávněn realizovat znalecké posudky v oblasti finančního majetku, oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností, přezkoumávání a posuzování vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investic, mezd, oceňování nemovitostí a movitostí.

V roce 2016 rozšířil ústav znalecké oprávnění o obor strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění pro konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky, výrobní a materiálové inženýrství(systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení), posuzování technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobnívh strojů a zařízení včetně posuzování příčin havárií strojů a zařízení.

Služby

Ústav znalectví a oceňování poskytuje řadu služeb zejména v oblasti znaleckých posudků v rozsahu znaleckého oprávnění, dále v oblasti ocenění movitého a nemovitého majetku, oceňování společností, posuzování fúzí, akvizic a dalších přeměn společností. V rámci nabízených služeb je poskytována i poradenská činnost. Více informací...

Projekty

Členové ústavu mají z minulosti řadu zkušeností z řešení projektů z programů OPVK, FRVŠ a TAČR. Výstupy řešených projektů přispěly nejen ke zkvalitnění výuky, ale také k rozvoji spolupráce mezi profesní sférou a vysokou školou. Více o jednotlivých projektech...

Další činnosti a personální zajištění.

Ústavem je zajišťována výuka specializace Finance podniku, BBA a MBA formy studia, kde je ústav garantem vyučovaných předmětů. Podrobnější informace k jednotlivým činnostem.

Oceňování v jednotlivých oblastech by nebylo možné bez silného týmu, který představují…