Jazyky: CZ | EN | RU
Technologie dopravy a přepravy

Základní údaje

Podrobnější popis

Studijní obor Technologie dopravy a přepravy je profesně orientovaný obor, který v průběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon profesních funkcí v subjektech zabývajících se dopravou a přepravou. Absolvent je schopen zastávat funkce na nižším a středním stupni řízení v organizacích všech druhů dopravy, odborné funkce ve veřejné správě i v podnicích, které realizují dopravní a přepravní proces. Dále najde uplatnění jako odborník na středním stupni řízení průmyslových a obchodních podniků v oblasti technologie dopravy, v přepravních a logistických technologiích a jako integrátor osobní a nákladní dopravy. Profil absolventa splňuje rovněž požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech.

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání.

Naplnění profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických i ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů přepravního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých doprav a dopravních oborů, jejich postavení v rozhodovacích procesech přepravců i cestujících a v neposlední řadě veřejné správy.

Absolvent dokáže:

1. Koordinovat činnost týmu a nese odpovědnost za jeho výsledky.
2. Využívat cizojazyčné zdroje informací, komunikovat v cizím jazyce na běžná i odborná témata.
3. Samostatně se rozhodovat a řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy.
4. Vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních i pracovních situacích.
5. Využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a chápe s tím související potřebu celoživotního učení.
6. Samostatně získávat, interpretovat a předávat nejnovější poznatky o vývoji dopravního sektoru.
7. Zvolit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu včetně návrhu optimální relace.
8. Zpracovat cenové nabídky a tarify dopravně-přepravních procesů.
9. Navrhnout optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů a vhodné manipulační a mechanizační prostředky.
10. Popsat technické a technologické (z části i ekonomické) aspekty doprava a přepravy.
11.Definovat dopravní, přepravní a logické procesy.
12.Vysvětlit specifika řízení dopravního podniku.

Uplatnění studentů

Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. V oběhových a přemísťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících) se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž ingerence je v dopravě nezastupitelná. Z uvedeného vyplývá, že takto pojatá příprava absolventů zabývající se disciplínami zahrnujícími všechny subjekty přepravního trhu dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Charakteristika specializace:

1. Doprava a přeprava - Provázání teoretických poznatků z oblasti dopravy a přepravy se znalostmi řízení rozvoje dopravní obslužnosti, tvorby a správy integrovaných dopravních systémů, organizaci nákladní dopravy a přepravy, legislativní předpisy v dopravě a přepravě. Absolventi se stanou dopravními experty se zaměřením na ekonomii dopravních a spedičních firem, organizaci a technologii jednotlivých druhů dopravy.

2. Logistické technologie - Moderní přístupy v podnikové logistice, distribuční logistice a logistice služeb, recyklingu nebo city logistice. Student získá znalosti o metodách manažerského rozhodování, naučí se základy navrhování toků materiálů v podniku a bude schopen řešit základní logistické problémy. Získá znalosti z oblasti přepravních a manipulačních systémů, popřípadě je bude schopen sám navrhnout, stejně jako bude schopen naprojektovat plán výroby z hlediska logistiky podniku.