Technologická agentura ČR (TAČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

 

Aktuálně řešené projekty

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D.

Další uchazeči: Vysoké učení technické v Brně – Fakulta podnikatelská, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú., Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Doba řešení: 02/2018 – 01/2021

V současnosti dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty. Obsahem metodiky bude způsob: a) hodnocení finančního úspěchu, b) rozvoje venkova – tzv. triple helix, c) zvýšení inovačních aktivit, d) snížení nákladů za legislativně-právní oblast. Předpokládá se, že aplikace metodiky povede ke zvýšené přidané hodnotě o 10,5 % a tržbám z inovované produkce o 7 %. Zvýší se interdisciplinární kompetence týmu a angažovanost obyvatel venkova na ekonomickém životě.

 

Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích

Hlavní příjemce: B&C Dopravní systémy s.r.o.

Další uchazeči: M-line a.s.; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2016

Cílem projektu je sestavení akreditovaného metodického nástroje pro vyhodnocování dopravy ve městech, městských částech nebo komerčních a průmyslových oblastech měst. Je skutečností, že dopravu po pozemních komunikacích I. a II. tříd řeší metodika TP 189 a TP 225, které však pro zobecnění a tvorbu modelu pracují s časovým průběhem charakteristickým pro uvedené mimo městské pozemní komunikace. Projekt bude vycházet ze skutečných měření, které budou realizovány v souladu s universálností metodiky a bude pracovat s nástroji modelování budoucích hodnot. Projekt je koncipován na část měření skutečných hodnot v modelových městech a na část matematického zpracování odhadů budoucích hodnot. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích měst“. Dalším výstupem navrhovaného projektu je sestavení SW pro realizaci výpočtu budoucích hodnot RPDI v souladu s navrženou certifikovanou metodikou. Tento výpočet bude dostupný přes webovou aplikaci.

Celková velikost projektu: 5 935 000 Kč.

 

Zubová čerpadla nové generace

Hlavní příjemce: Jihostroj a.s.

Další uchazeči: Ministerstvo obrany (Univerzita obrany); Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2017

Cílem projektu je zvyšovat užitné vlastnosti zubových čerpadel skrze produktově orientovaný výzkumu a vývoj pro rozšíření exportní výkonnosti Jihostroje, a to ve spojení s výzkumnými kapacitami veřejných VŠ. Produktově orientovaný výzkum a vývoj je součástí kontinuálního inovačního procesu, zahrnujícího:

  1. nalezení možných konceptů inovovaných výrobků
  2. jejich technické zhodnocení na základě simulací s následnou optimalizací parametrů
  3. ekonomickou analýzu kandidátů na další výzkum a vývoj
  4. podrobné rozpracování konstrukce a technologie nadějných konceptů
  5. výrobu funkčních vzorků a rozhodnutí o zavedení výroby
  6. vývoj výrobní technologie a zavedení výroby.

Celková velikost projektu: 25 500 000 Kč.