Jazyky: CZ | EN | RU
Technologická agentura ČR

ObrázekTechnologická agentura ČR (TAČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Aktuálně řešené projekty

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D.

Další uchazeči: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú., Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Doba řešení: 02/2018 – 01/2021

V současnosti dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty. Obsahem metodiky bude způsob: a) hodnocení finančního úspěchu, b) rozvoje venkova - tzv. triple helix, c) zvýšení inovačních aktivit, d) snížení nákladů za legislativně-právní oblast. Předpokládá se, že aplikace metodiky povede ke zvýšené přidané hodnotě o 10,5 % a tržbám z inovované produkce o 7 %. Zvýší se interdisciplinární kompetence týmu a angažovanost obyvatel venkova na ekonomickém životě.

Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích

Hlavní příjemce: B&C Dopravní systémy s.r.o.

Další uchazeči: M-line a.s.; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2016

Cílem navrženého projektu je sestavení akreditovaného metodického nástroje pro vyhodnocování dopravy ve městech, městských částech nebo komerčních a průmyslových oblastech měst. Je skutečností, že dopravu po pozemních komunikacích I. a II. tříd řeší metodika TP 189 a TP 225, které však pro zobecnění a tvorbu modelu pracují s časovým průběhem charakteristickým pro uvedené mimo městské pozemní komunikace. Projekt bude vycházet ze skutečných měření, které budou realizovány v souladu s universálností metodiky a bude pracovat s nástroji modelování budoucích hodnot. Projekt je koncipován na část měření skutečných hodnot v modelových městech a na část matematického zpracování odhadů budoucích hodnot. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích měst". Dalším výstupem navrhovaného projektu je sestavení SW pro realizaci výpočtu budoucích hodnot RPDI v souladu s navrženou certifikovanou metodikou. Tento výpočet bude dostupný přes webovou aplikaci.

Společnost B&C Dopravní systémy s.r.o. vlastní dostatečné množství telematických přístrojů pro měření intenzity dopravy. Společnost M-Line a.s. vlastní dostatečné technické prostředky pro vývoj a realizaci SW aplikací. VŠTE České Budějovice poskytne odborné zázemí pro realizaci kontroly a zpracování dat, jejich analýzu a hodnocení teoretických nástrojů modelování RPDI.

VŠTE obdrží podporu z projektu ve výši 595 000 Kč, celková výše nákladů na projekt je 5 935 000 Kč. 

Zubová čerpadla nové generace

Hlavní příjemce: Jihostroj a.s.

Další uchazeči: Ministerstvo obrany (Univerzita obrany); Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2017

Cílem projektu je zvyšovat užitné vlastnosti zubových čerpadel skrze produktově orientovaný výzkumu a vývoj pro rozšíření exportní výkonnosti Jihostroje, a to ve spojení s výzkumnými kapacitami veřejných VŠ. Produktově orientovaný výzkum a vývoj je součástí kontinuálního inovačního procesu, zahrnujícího

  1. nalezení možných konceptů inovovaných výrobků
  2. jejich technické zhodnocení na základě simulací s následnou optimalizací parametrů
  3. ekonomickou analýzu kandidátů na další výzkum a vývoj
  4. podrobné rozpracování konstrukce a technologie nadějných konceptů
  5. výrobu funkčních vzorků a rozhodnutí o zavedení výroby
  6. vývoj výrobní technologie a zavedení výroby.

Cílem projektu je též:

  • Vyvíjet nové technologie využívající nekonvenční materiály.
  • Uplatnit nové materiály a technologie pro zlepšení funkcí produktů.

Cílem je též zvýšit užitné vlastnosti zubových čerpadel s možností využití v různých oborech ekonomické činnosti tak, aby tyto produkty byly globálně konkurenceschopné, a to prostřednictvím uplatnění GPTs ve vývoj nových materiálů

Výsledky projektu:

Název výsledku Druh výsledku Termín dosažení 
Vyrobené FV, výkresová a technologická dokumentace FV, VZ ze zkoušek, souhrnná VZ, finální výkresová a technologická dokumentace, závěrečná zpráva. G - technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek 12/2017

Projekt je zaměřen zejména na národní prioritu orientovaného výzkumu s názvem Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech.

VŠTE obdrží podporu z projektu ve výši 3 000 000 Kč, celková výše nákladů na projekt je 25 500 000 Kč. 

Epsilon 2014

Kontrola a dohled v systému dotací veřejné dopravy
Uchazeči projektu: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, M-line a.s.
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Ing. Ladislav Bartuška

Optimalizace systému osobní dopravy
Uchazeči projektu: M-line a.s., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, BCD
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Ing. Ladislav Bartuška

Využití dat z provozu ze systému veřejné dopravy
Uchazeči projektu: M-line a.s., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Jiří Čejka, Ph.D., doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.

Transfer technologie karbonizace bioodpadů; komplexní posouzení technického, biologického a
ekonomického využití produktů

Uchazeči projektu: Harmix, s.r.o., Centrum výzkumu globální změny AVČR, ČZU, Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, VUT BRNO
Řešitelé: Ing. Martin Maršík, Ph.D., Ing. Simona Hašková, Ing. Iveta Kmecová, PhD., Ing. Jarmila Straková, Ph.D., prof. Ing. Jan Váchal, CSc., Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ing. Robert Zeman, Ph.D.

Technologie pro výrobu progresivních kompozitních součástí
Uchazeči projektu: Sahos, a. s., ČVUT v Praze, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitelé: doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., doc. Ing. Ján Kmec, CSc., Ing. Daniel Kučerka, PhD.

Alfa 2013

Komplexní řešení málo využitých drah
Uchazeči projektu: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, SŽDC, s.o.
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Jiří Čejka, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc., doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD., Ing. Jan Pečman, Ing. Ondrej Stopka, PhD., Ing. Miroslav Vančura, CSc.

Aplikace podpůrných nástrojů na zefektivnění přepravního procesu v železniční nákladní dopravě
Uchazeč projektu:Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.

Integrovaná analýza průchodnosti liniových staveb a metodika jejich optimalizace
Uchazeči projektu: OLIVIA, s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc.

Nové recyklovatelné kompozity
Uchazeči projektu:FORM, s.r.o., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: doc.Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: doc. Ing. Štefan Husár, PhD., Ing. Daniel Kučerka, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Jiří Čejka, Ph.D., Ing. Juraj Jagelčák, PhD., doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Ing. Ondrej Stopka, PhD, Ing. Miroslav Vančura, CSc.

Vliv klimatu a extrémních projevů počasí na půdotvorné a erozní procesy v krajině
Uchazeči projektu: VUT v Brně, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Univerzita Palackého v OlomouciVysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Alfa 2012

Vliv klimatu a extrémních projevů počasí na půdotvorné a erozní procesy v krajině
Uchazeči projektu: VUT v Brně, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Geocart CZ a.s., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Metodika produkce emisí, připadající na jednotku přepravního výkonu v nákladní silniční dopravě a vytvoření emisní mapy České republiky
Uchazeči projektu: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, SŽDC, s.o.
Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Členové řešitelského týmu: Ing. Ladislav Bartuška, Ing. Jiří Čejka, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc, doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD, Ing. Jan Pečman, Ing. Ondrej Stopka, PhD, Ing. Miroslav Vančura, CSc.

 

Vliv klimatu a extrémních projevů počasí na půdotvorné a erozní procesy v krajině

Popis projektu:
Klima a jeho vývoj jsou základním faktorem, který ovlivňuje krajinu a lidskou společnost. Výzkumný projekt věnuje pozornost studiu vlivu měnících se klimatických podmínek na půdu, její vlastnosti a využívání. Rozvoj matematického modelování v klimatologii poskytuje dostatek informací o současném stavu klimatu i jeho budoucích projekcích. Tyto informace lze použít pro studium optimálního obhospodařování půdy v následujících desetiletích s ohledem na její produkční i mimoprodukční funkce.

Cíle projektu:
Základním cílem je zavedení principů udržitelného rozvoje v oblasti plošné kvalitativní ochrany půdy jako neobnovitelné složky životního prostředí do praktického využití. Projekt je zaměřen na vyhodnocení dopadu extrémních projevů počasí na ekosystémové služby půdy spojené se změnami biodiverzity a krajinné diverzity na základě charakteristiky současného stavu a budoucího vývoje půdotvorných a degradačních procesů. Na základě simulací špičkových regionálních klimatických modelů, které jsou prováděny ve velmi vysokém prostorovém rozlišení, bude na území ČR vypracována predikce dopadů průběhu klimatu včetně extrémních jevů na produkční a mimoprodukční funkce půd v jednotlivých zemědělských výrobních oblastech ČR. Významnou součástí řešení projektu bude také návrh komplexního integrovaného systému krajině citlivých opatření na minimalizaci negativních dopadů nebezpečných klimatických jevů na půdu (zejména epizody extrémních srážek, povodňových událostí a období sucha). Projekt je plánován na dobu 3 let.

Řešitel: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Gama - 3. Veřejná soutěž (2016)

Vývoj technologií zpracování hliníkových slitin a jejich ověření v aplikované sféře

Cílem projektu je vývoj technologie a výrobních postupů při zpracování hlinkových slitin. Projekt je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentální vývoj z hlediska praktického uplatnění ve slévárenském odvětví. Vývoj a aplikace technologie opakovaného přetavování hlinkových slitin Al-Si na výsledné odlitky s různými strukturními, chemickými, mechanickými a technologickými vlastnostmi (řešení 2016 - 2017). Vývoj vlivu modifikátoru a očkovadla při recyklaci, jejich snížení nebo nahrazení s ohledem na komercializaci a životní prostředí (řešení 2018 - 2019).

Řešitelé: doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., doc. Ing. Ján Kmec, CSc., Ing.Monika Karková, PhD.