Jazyky: CZ | EN | RU
Technicko-technologický ústav

Katedra Strojírenství

Katedra poskytuje plnohodnotné vzdělávání v oblasti strojírenství. V současnosti má katedra personální zázemí složené z akademických pracovníků i expertů z praxe. Vedoucí katedry je doc. Ing. Ján Kmec, CSc. Silnou podporou katedry jsou prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. a doc. Ing. Petr Hrubý CSc. s bohatými zkušenostmi z univerzit a odborné strojírenské praxe v ČR, SR a Polsku.
Součástí výuky některých předmětů je též názorná výuka v laboratořích, vybavených širokým spektrem nejmodernějšího přístrojového vybavení. Více o katedře strojírenství

strojírenství

Katedra dopravy a logistiky

Obrázek

Katedra dopravy a logistiky zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů studijního oboru Technologie dopravy a přepravy a to v úzké spolupráci s odbornou praxí. Kromě tohoto studijního oboru je v rámci katedry zajišťována výuka u některých předmětů oboru Ekonomika podniku a Stavební management. Podrobnější informace o katedře

Katedra stavebnictví

Katedra stavebnictví zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů oborů Stavební management a Konstrukce staveb. Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na konstrukčně-statickou problematiku navrhování nosných systémů a konstrukcí, stavební fyziku (tepelná technika, akustika, osvětlení), a jiné. Podrobnější informace o katedře

Obrázek

Katedra informatiky a přírodních věd

Obrázek

Katedra se zabývá ve své pedagogické a tvůrčí činnosti teoretickým výzkumem v oboru přírodních věd s vazbou na akreditované studijní programy Stavitelství a Ekonomika a management. Dále se členové katedry v rámci svých možností a svojí specializace podílí na projektové činnosti školy (FRVŠ, GAČR, apod.), ať už jako navrhovatelé grantů, řešitelé či spoluřešitelé. Katedra zajišťuje výuku podpůrných předmětů
v souladu s akreditovanými studijními programy. Konkrétní informace o katedře

Projektová činnost Ústavu technicko-technologického

ÚTT se v rámci vědecko-výzkumné činnost zaměřuje i na projektovou činnost. Pro podporu projektové činnosti slouží Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, jehož účelem je metodická pomoc akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a v realizaci jejich know-how. Odborní pracovníci tohoto oddělení aktivně vyhledávají výzvy a připravují projektové žádosti ve spolupráci s řešiteli projektů a koordinují projektovou činnost. ÚTT se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu. 

Laboratoře

Obrázek

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným oborům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…