Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje veřejná Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v období od 23.10.2019 do 30.4.2020. Níže naleznete seznam nabízených studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních programů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Bakalářské studijní programy:

 

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Strojírenství Přihláška 3 roky
Technologie a řízení dopravy Přihláška Přihláška 3 roky
Pozemní stavby Přihláška Přihláška 4 roky
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 3 roky
Řízení lidských zdrojů Přihláška Přihláška 3 roky


Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu:

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 23. 10. 2019 do 30. 4. 2020, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doručení prosté kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 30. 4. 2020.
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 810,- Kč nejpozději do 30. 4. 2020. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium vyučovaném v českém jazyce (netýká se občanů, kteří mají předpoklad do doby zápisu ke studiu absolvovat maturitní zkoušku z českého či slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 30. 4. 2020 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

 

Magisterské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Logistika Přihláška Přihláška 2 roky
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 2 roky

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz

Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 23. 10. 2019 do 30. 4. 2020, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u přijímací zkoušky. Více informací o certifikátu naleznete na www.studiumprovas.cz
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 810,- Kč nejpozději do do 30. 4. 2020. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky. (Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 19. června 2020 a pro program Podniková ekonomika na 17. června 2020) (Tematické okruhy k přijímacímu řízení – Logistika (soubor DOCX, 28 kB) , Podniková ekonomika (soubor DOCX, 43 kB) ).
 • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium vyučovaném v českém jazyce (netýká se občanů, kteří mají předpoklad do doby zápisu ke studiu absolvovat maturitní zkoušku z českého či slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 30. 4. 2020 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.