Jazyky: CZ | EN | RU




Podmínky

Podmínky pro vysílané studenty

Student, který vyjíždí na studijní pobyt/pracovní stáž do zahraničí musí být zapsán do akreditovaného studijního programu na vysoké škole, studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

Student, který vyjíždí na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku studia.

Student, který vyjíždí na pracovní stáž může studovat jakýkoliv ročník studia.

Student musí být občanem státu zapojeného do programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do LLP trvalý pobyt, případně status uprchlíka.

Podmínky studijního pobytu

Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců.

Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, které vlastní Erasmus University Charter.

Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci přerušit nebo ukončit.

Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských uniích, či za fotokopie. 

Student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou).

Po ukončení studia na zahraniční instituci si musí student vyžádat potvrzení o délce studia a výpis výsledků zkoušek.

Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus domácí institucí plně uznán.

  

Podmínky pracovní stáže

Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců.

Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.

Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády) v zahraničí.

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.

Opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus

Každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt Erasmus na zahraniční instituci během celého svého studia.

Každý student může vyjet pouze jedenkrát na pracovní stáž Erasmus v zahraničním podniku během celého svého studia.

Každý student může obdržet pouze jedenkrát stipendium na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus během celého svého studia

Maximální doba, na kterou může student vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus, je 24 měsíců.

Pokud student již vyjel na studijní pobyt Erasmus, může ještě vyjet na pracovní stáž Erasmus a na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus Mundus.

 

Finanční zajištění studijního pobytu

Student obdrží stipendium od vysílající instituce.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí.

Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete ZDE..

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

  

Finanční zajištění pracovní stáže

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium).

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí.

Výše stipendií do jednotlivých zemí naleznete ZDE.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Studentská organizace IAESTE ČR