Jazyky: CZ | EN | RU
Obchodní podnikání

Specializace Obchodní podnikání je nabízena studentům v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Základním cílem této specializace je poskytnout studentům prakticky orientované bakalářské vzdělání v různých oblastech obchodních aktivit.

Absolvent této specializace disponuje vědomostmi a dovednostmi z oblasti řízení tuzemských a zahraničních obchodních operací, rozumí činnostem v maloobchodě a velkoobchodě a chápe souvislosti díky důkladným znalostem o principech chování zákazníka a poznatkům z oblasti sociologie a psychologie prodeje. Zároveň je schopen týmové spolupráce a osvojuje si i komunikační a prezentační dovednosti.

Specializaci zaštiťuje Katedra cestovního ruchu a marketingu prostřednictvím výuky příslušných odborných předmětů, např. Obchodní činnost, Obchodní podnikání 1 a Obchodní podnikání 2. Zároveň jsou připravovány nové předměty odrážející moderní trendy v obchodu, např. Technologie vedení obchodu, které budou v nejbližší době nově zavedeny. Profilové předměty jsou vyučovány v českém jazyce, ale zároveň je předmět Obchodní činnost nabízen každý semestr i zahraničním studentům v anglickém jazyce. Výše jmenované předměty poskytují studentům nejprve základní znalosti o obchodním podnikání, jeho významu, činnostech a vývojových tendencích, čímž jsou vytvářeny nutné předpoklady pro studium navazujících aplikovaných předmětů. Pozornost je věnována obchodním činnostem na národních a mezinárodních trzích, rovněž také kooperačním tendencím a samozřejmě udržitelnému rozvoji v obchodním podnikání, což jsou témata důležitá pro dokreslení situace v rámci obchodního podnikání. V navazujících předmětech studenti získávají specializované znalosti z oblasti prodeje, konkrétně ohledně obchodního jednání, prodejních technik, prodejních kanálů a řízení prodejního týmu. Rovněž si osvojují poznatky o řízení obchodních firem a následně se umí orientovat v problematice obchodního sortimentu, obchodně-provozních operací a jsou schopni analyzovat základní oblasti řízení maloobchodu.

Na výuce profilových předmětů katedry v jednotlivých specializacích se aktivně podílí též vyučující z partnerské univerzity v Číně. Pro studenty to znamená kulturní obohacení a zároveň získávají určitý nadhled v probírané problematice, který jim zahraniční vyučující díky svým zkušenostem umějí zprostředkovat.

Studium specializace Obchodní podnikání umožní absolventům uplatnění na úrovni středního managementu v obchodních firmách a vykonávání odborných profesí nejen maloobchodních, velkoobchodních nebo internetových obchodech, ale také v obchodních odděleních výrobních a logistických firem nebo v rámci vlastního individuálního podnikání v obchodě. Absolventi mají samozřejmě možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu na všech ekonomických oborech nabízených vysokými školami.