Katedra vznikla 1. července 2016 a je součástí Ústavu podnikové strategie. V jejím čele stojí Ing. Daniel Kučerka, PhD.

Katedra bude poskytovat studentům komplexní vzdělání zaměřené na oborově didaktickou složku v rámci výchovy profesně specializovaných techniků, ekonomů či učitelů technických a ekonomických předmětů. Současně bude nabízet přes Centrum celoživotního vzdělávání i jiné specializované kurzy.

 

Katedra plánuje připravit akreditaci studijního programu Učitelství pro střední školy (N7504), studijního oboru Učitelství odborných předmětů (7504T100). Obor bude možné absolvovat souběžně s prezenčním studiem uskutečňovaným na ústavech VŠTE, popřípadě po absolvování ekonomicky či technicky zaměřeného bakalářského, magisterského studia na technických univerzitách a vysokých školách. Studium zprostředkuje absolventům teoretické poznatky v pedagogice, psychologii, didaktice odborných předmětů a v dalších disciplínách, souvisejících s výukou odborných předmětů na středních odborných a vyšších odborných školách a na středních odborných učilištích. Při vytváření studijních plánů budou rozlišeny čtyři základní složky učitelské přípravy (oborová, oborově didaktická, pedagogicko-psychologická, reflektovaná pedagogická praxe), které jsou společné pro přípravu učitele všech typů a stupňů škol.

Dále katedra hodlá připravit akreditaci studijního programu Specializace v pedagogice (B7507), studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (7507R056). Bude se jednat o bakalářský studijní obor určený pro absolventy technických a ekonomicky zaměřených oborů středních škol s maturitou (ekonomické, zemědělské, strojní, elektrotechnické, stavební a další technické a související obory), kteří vykonávají nebo perspektivně uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku.

Katedra se snaží posilovat vztahy se středními odbornými školami, zejména v Jihočeském kraji. Jako jedna ze čtyř základních složek učitelské přípravy je reflektovaná pedagogická praxe na středních odborných učilištích, školách a vyšších odborných školách, která zprostředkuje kontakt studenta učitelství s edukační realitou ve školách a přispěje k jeho profesní socializaci. Důraz bude kladen na reflektování praktických zkušeností, a to jak v rámci oborové a oborově didaktické složky studia, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. Praxe bude koncipována jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

Katedra hodlá akreditovat předmět Odborná reflektovaná pedagogická praxe, který bude společný pro bakalářský i magisterský studijní obor.