Jazyky: CZ | EN | RU
Katedra managementu

Katedra managementu Ústavu podnikové strategie vznikla 1. července 2015. Zajišťuje výuku a tvůrčí činnost v  oblasti managementu, ekonomie, historie a dalších humanitních a sociálních věd.  Katedra klade důraz na rozvíjení nejnovějších trendů v managementu, který patří v současnosti k nejdynamičtějším oborům sociálních věd. Usiluje o kvalitní přípravu studentů na praxi, ale i o rozvoj spolupráce s firmami v regionu a s veřejnou správou. Vedoucím katedry je doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Katedra managementu se podílí na realizaci bakalářského studijního programu Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika. Zajišťuje výuku mnoha jeho klíčových předmětů jako je Podnikové řízení, Řízení lidských zdrojů, Strategický management, Personální management, Řízení změn, Řízení inovací, Motivace a stimulace a od roku 2017 zajišťuje specializaci Personální management. Dále například vyučuje v angličtině předměty Project for Economists, Business Management, Business Ethics a pro celou VŠTE zajišťuje předmět Metodika odborné práce.

Pedagogové katedry se ve svých předmětech zaměřují na získání potřebných znalostí a sumy vědomostí i faktografických poznatků využitelných v manažerských pozicích absolventů středního i vrcholového managementu budoucích zaměstnavatelů stejně jako při vedení vlastních podnikatelských aktivit v soukromém podnikání. Dále poskytují klíčové znalosti a vědomosti humanitních a sociálních věd, které úzce souvisejí s primárním zaměřením na přípravu odborníků pro podnikovou ekonomiku a management. Katedra věnuje velkou pozornost přípravě a publikování kvalitních vysokoškolských učebnic i učebních textů.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se Katedra managementu specializuje na řešení projektů z oblasti managementu (například obecný management, manažerské rozhodování, krizové, personální, strategické, projektové a procesní řízení, etika podnikání, nové metody manažerské práce, soft skills), ekonomie, hospodářských a regionálních dějin, právních věd a psychologie. Pracovníci se primárně zaměřují na publikování v impaktovaných, recenzovaných časopisech (SCOPUS, ERIH plus) a vydávání odborných monografií a kolektivních monografií. Své výstupy prezentují na mezinárodních i domácích vědeckých konferencích.

Členové katedry usilují o získání grantů či stipendií například od Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky, Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky a mnoha dalších. Katedra se snaží co nejvíce zapojovat studenty do vědecké činnosti a podporovat jejich vlastní tvůrčí činnost.

Katedra rozvíjí spolupráci s významnými firmami Jihočeského kraje, zapojuje jejich představitele do vědeckého a pedagogického procesu. Soustřeďuje se na tvorbu sítě kontaktů (networking), účast klíčových regionálních odborníků (podnikatelů, manažerů, představitelů veřejné správy i neziskových organizací) na výuce a společných projektech.

Katedra má vědecké a pedagogické spolupracovníky na významných českých univerzitách a též na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Rusku, Francii, Velké Británii ad. Katedra taktéž věnuje pozornost přeshraniční spolupráci, usiluje o intenzivnější spolupráci s rakouskými a německými institucemi.

Na katedře k 1. červenci 2017 působí jeden profesor, dva docenti, osm doktorů filozofie (Ph.D.), jeden magistr, jeden bakalář a devět externistů (z toho jedna docentka, tři doktoři filozofie/Ph.D., jeden doktor filozofie/PhDr., jeden doktor práv, jeden inženýr a dva magistři).

Vedoucím katedry je doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., zástupkyněmi vedoucího katedry je Ing. Jarmila Straková, Ph.D. Členem vedení katedry a garantem klíčovým předmětů je prof. Ing. Jan Váchal, CSc.