Jazyky: CZ | EN | RU
Katedra humanitních studií

Katedra humanitních studií Ústavu podnikové strategie vznikla 1. ledna 2018. Zajišťuje výuku a tvůrčí činnost v oblasti humanitních a sociálních věd, především historie, politologie, práva, psychologie a dalších. 

Katedra humanitních studií se podílí na realizaci bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a též na přípravě akreditace bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management. Pedagogové katedry poskytují ve své výuce klíčové znalosti a vědomosti humanitních a sociálních věd, které úzce souvisejí s primárním zaměřením na přípravu odborníků pro podnikovou ekonomiku a management. Katedra věnuje velkou pozornost přípravě a publikování kvalitních vysokoškolských učebnic i učebních textů.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se Katedra humanitních studií specializuje na řešení interdisciplinárních projektů z oblasti ekonomie, hospodářských a regionálních dějin, právních věd a psychologie. Pracovníci se primárně zaměřují na publikování v impaktovaných, recenzovaných časopisech (SCOPUS, ERIH plus) a vydávání odborných monografií a kolektivních monografií. Své výstupy prezentují na mezinárodních i domácích vědeckých konferencích. Členové katedry usilují o získání grantů či stipendií například od Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a dalších. Katedra se snaží co nejvíce zapojovat studenty do vědecké činnosti a podporovat jejich vlastní tvůrčí činnost.

Katedra rozvíjí spolupráci s významnými firmami Jihočeského kraje, zapojuje jejich představitele do vědeckého a pedagogického procesu. Soustřeďuje se na tvorbu sítě kontaktů (networking), účast klíčových regionálních odborníků (podnikatelů, manažerů, představitelů veřejné správy i neziskových organizací) na výuce a společných projektech.

Katedra má vědecké a pedagogické spolupracovníky na významných českých univerzitách a též v Německu, Rakousku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rusku, Francii, Velké Británii ad. Katedra taktéž věnuje pozornost přeshraniční spolupráci, usiluje o intenzivnější spolupráci s rakouskými a německými institucemi.

Na katedře k 1. lednu 2018 působili dva docenti, tři odborní asistenti a současně doktoři filozofie (Ph.D.) a jeden asistent a současně magistr. Vedoucím katedry je doc. PhDr. František Stellner, Ph.D., zástupcem vedoucího katedry je Mgr. Stanislav Bílek. Dalšími členkami a členy katedry jsou doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.; Ing. Iveta Kmecová, PhD.; PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. a Ing. Marek Vokoun, Ph.D.