Jazyky: CZ | EN | RU
Grantová agentura České Republiky

Obrázek

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zahájila svoji činnost v roce 1993. Je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů. Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá

Podané projekty

Celistvé zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Představovaný projekt si klade za cíl vývoj, techno – ekonomické posouzení a optimalizaci funkčního prototypu jednoduché biorafinerie, která bude zpracovávat biologicky rozložitelný odpad. Cíle bude dosaženo spojením základního výzkumu nejen v technologických, ale i v ekonomických disciplínách. Biorafinérie se tak zaměří na hledání a vývoj takového portfolia produktů, které budou nejen inovativní, ale především konkurenceschopné.

Řešitel: Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Predikce trvanlivosti kompozitních systémů

Projekt se zaměřuje na predikci trvanlivosti vnějších tepelně technických kompozitních systémů, které se v dnešní době uplatňují u stavebních objektů, zejména pak u panelové výstavby. Experimentální ověření povede k definici základních příčin degradace vnějších kompozitních systémů. Při řešení projektu bude definován ideální model vrstvy kompozitu-izolace a jeho tloušťky, který je rezistentní vůči vnějším vlivům a současně zlepšuje tepelně technické parametry budov.

Řešitel: doc. Ing. Karel Kubečka Ph.D.

Predikce budoucího vývoje HDP za pomoci predikce vývoje jednotlivých oborů národního hospodářství a podniků

Smyslem projektu je prokázat uspořádání ekonomiky jako systému. Systémový přístup nás nabádá k pochopení ekonomiky ve třech úrovních, patrech – neagregované (firmy, spotřebitelé, stát atd.), středně agregované (ekonomická odvětví) a agregované (národní hospodářství). Pokud se ekonomika chová jako systém, měli bychom být schopni odvodit z výsledků prvního patra současné i budoucí výsledky druhého a potažmo třetího patra. Jiný názorový proud tvrdí, že stát se chová jako samostatná živá entita. Stát by se v tomto případě choval jinak, než by se dalo usoudit z chování (a vůle) jeho jednotlivých subjektů.

Řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D.

Výzkum antropometrických rozměrů v kontextu ergonomie při vývoji městských jízdních kol

Výzkumný záměr se věnuje problematice navrhování jízdních kol z hlediska ergonometrie a měnících se antropometrických údajů. Cílem je aktualizovat antropometrické údaje české populace a tyto nové poznatky zpracovat jako podklady pro konstruktéry jízdních kol. Řešitelský kolektiv předpokládá řešení výzkumného záměru po dobu dvou let. Předpokládanými výstupy je zjištění rozměrů, nezbytných pro určení rozměrů jízdních kol z hlediska ergonomie. Tyto výstupy budou prezentovány jako vědecké články v indexovaných časopisech, vědecká monografie a výsledky z oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Řešitel: Ing. Ondrej Stopka PhD.

Iontovýměnné a sorpční vlastnosti biouhlu

Předkládaný projekt staví na hypotéze, která staví do popředí chemicko-fyzikální podstatu biouhlu. Zaměření se týká zejména posouzení ionto-výměnných vlastností, sorpčních vlastností a dynamiku mikroporozity obecně. Chemicko-fyzikální analýzy budou zkoumány v návaznosti na technologii výroby biouhlu, potažmo dynamiku jednotlivých procesních parametrů.

Řešitel: Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Osobní korespondence Marie Isabely Černínové (1703–1780). Edice a analýza francouzsky psané soukromé korespondence šlechtičny

Jedná se o mezioborový projekt z oblasti filologie, který si klade za cíl prostudovat a zpracovat francouzsky psanou korespondenci Marie Isabely Černínové (1703-1780) a následně tuto korespondenci vydat ve formě monografie. Autor projektu se zaměří na zejména na lingvistickou analýzu dobové francouzštiny, z povahy projektu se nelze vyhnout ani ekonomickým (zadluženost rodu) a historickým otázkám vztahujících se k dobovému vnímání české a belgické šlechty.

Řešitel: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

Podnikatelská kultura v první polovině 19. století. Srovnání jihočeských a hornorakouských podnikatelů

Cílem projektu je analyzovat podnikatelskou kulturu a změnu struktury hospodářství (tzv. industrializaci) v jihočeské a hornorakouské oblasti v 1. pol. 19. století. Autor projektu se zaměří na komplexní analýzu podnikání vybraných dobových firem působících v daném regionu (komparace zavádění strojní výroby, mobilita pracovníků apod.). Výzkumu bude také podroben vztah podnikatelů (např. Vojtěch Lanna st.) ke státní správě, šlechtě, statkářům a námezdním pracujícím. 

Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.

Komparativní korpus technického lexikonu češtiny, angličtiny, němčiny a ruštiny se zaměřením na obor strojírenství

Projekt se zaměří především na výzkum v oblasti technického lexikonu, který́ se využívá převážně ve strojírenství. S pomocí rozsáhlého kolektivu spolupracovníků z řad studentů, akademiků a pracovníků strojírenských firem Jihočeského kraje budou sbírány a excerpovány texty především anglických, německých, ruských, českých překladů dokumentů a dalších materiálů. Sběr a excerpce se uskuteční pro účely tvorby nového paralelního korpusu pro obor strojírenství. Je nutno podotknout, že pro tvorbu slovníku se zaměřením na strojírenství zatím neexistuje ucelený elektronický korpus technické slovní zásoby, ani moderní elektronický slovník, vyhovující dnešním požadavkům, zaměřený na strojírenství. Navrhovaný́ projekt by zahájil sběr, zkoumání a zpracování slovní zásoby pro jeden ze stěžejních technických oborů. Ve výsledku by vznikl v elektronické podobě zpracovaný základ pro paralelní korpus technické češtiny, angličtiny, němčiny a ruštiny. Do bázového korpusu se také předpokládá zařazení výrazů hovorových, technického argotu nebo slangu, takové výrazy budou označeny příslušnými popiskami.

Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.

Pokročilé návrhové modely přípojů dřevěných konstrukcí s vloženými ocelovými prvky

Navrhovaný́ projekt se bude zabývat přípoji dřevěných konstrukcí s vloženými ocelovými prvky. Tyto typy přípojů jsou u moderních dřevěných konstrukcí velice často používány. K chování těchto přípojů vystavených statickému zatížení však neexistují v odborné literatuře dostatečné podklady, pomocí kterých by bylo možné toto chování popsat. Tento fakt výrazně komplikuje práci statikům a projektantům při navrhování těchto přípojů. V rámci tohoto projektu budou vybrány nejčastěji používané typy přípojů. Bude zkoumáno jejich chování při statickém zatížení. Pro tyto typy přípojů budou sestaveny analytické výpočetní modely za použití metody komponent. Pro sestavení těchto modelů bude provedena řada experimentů jednotlivých komponent přípojů. Dále budou provedeny experimenty na celých přípojích a bude použito numerické modelování za účelem ověření analytických výpočetních modelů styčníků.

Řešitel: Ing. Josef Musílek, Ph.D.

Využití kompozitních materiálů pro prodloužení životnosti stávajících i nových konstrukcí na nesilové účinky zatížení (mráz, teplota, smrštění)

Projekt zkoumá navrhování nových a zesilování železobetonových konstrukcí pomocí kompozitní výztuže. Jde o uplatnění pultruzí vyrobených profilů: tyčí, rohoží, kabelů z uhlíkatých, čedičových a skleněných vláken. Kompozity tyčového tvaru, rohoží a lan představují nový druh materiálů s vysokou pevností. Projekt se zaměřuje na chování nových a zesílených konstrukcí při různých druzích namáhání od nesilových účinků zatížení (mráz, teplota, smrštění). Bude sledován i účinek zvýšených i snížených teplot na funkci zesílených prvků v oblasti krycích vrstev betonářské výztuže. Výzkum bude zahrnovat experimentální a teoretickou část. Experimentální část naváže na výsledky zahraničních laboratoří uveřejněné v zahraniční literatuře například EMPA Dübendorf. Zkoušky se budou provádět na laboratorních vzorcích I na reálných konstrukcích. Teoretická část bude obsahovat matematické modely chování nových I zesílených prvků v mezním stavu únosnosti a použitelnosti. Výsledky výzkumu budou publikovány v domácích i zahraničních časopisech a na konferencích.

Řešitel: Ing. Nicolas Saliba, Ph.D.

Výzkum nových polykomponentních Al slitin s důrazem na chemické děje probíhající v průběhu procesu tuhnutí taveniny

Výzkum nových polykomponentních Al slitin s důrazem na chemické děje probíhající v průběhu procesu tuhnutí taveniny Projekt je základním výzkumem zaměřeným na posouzení vlivu přídavku vybraných legujících prvků na vlastnosti nově vyvíjených Al slitin. Výzkum se primárně zaměřuje na slévárenské slitiny používané v automobilovém a leteckém průmyslu. Projekt se zaměří na zkoumání vlivu přídavku vybraných prvků (Si, Mg, Cu, Ni, Mn, Ca, Be, Sr, Sb) na změny v mikrostruktuře vybraných slitin a s tím související změny mechanických a technologických vlastností. Cílem je vyvinutí nových polykomponentních Al slitin typu Al-Si, Al-Mg a Al-Cu s přídavkem 3 až 5 legujících prvků v závislosti na přítomnosti nečistot na bázi Fe, Ti a Zn.

Řešitel: doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.

Studium mechanismu mikro a nano obrábění

Studium mechanismu mikro a nano obrábění Projekt je zaměřen na studium mikro-porušení materiálu jednotlivými pevnolátkovými identory buď fixovanými v nástroji, nebo nesenými proudem vody. Působení částic bude studováno v souvislosti s jejich tvarem, pevností a orientací vzhledem k rovině povrchu. Vstupní údaje pro matematické modelování budou stanoveny pomocí rozsáhlých experimentálních prací. V závěru řešení projektu budou hledány vazby mezi materiálovými vlastnostmi a hodnotami kvalitativních a kvantitativních fyzikálních veličin.

Řešitel: doc. Ing. Irena Hlaváčová Ph.D.

Poznámka: Podrobnosti k jednotlivým programům a termíny podání projektů